Reisevilkår

Alminnelige vilkår for buss / pakkereiser (andre regler gjelder for reiser med fly, se lenger ned på siden)

HUSK ALLTID PASS, SOM ER DET ENESTE GYLDIGE LEGITIMASJONS BEVIS.

Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Nedenstående «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» er utarbeidet av Den norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeide med Forbruker-ombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakke-reiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke-reiser av 25.08.95, §2-1, d.v.s. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. Vi-dere skal kombinasjonen på forhånd være tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting. Vilkårene er utfor-met i.h.t. Lov om Pakkereiser («Loven») samt Barne- og Familiedepartementets for-skrifter til loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskrif-tene. Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

PÅMELDING OG BETALING

Påmelding kan skje i reisebyråer og direkte hos arrangøren. Ved påmelding betaler den reisende et forskudd på kr 1000,- pr.person. Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 14 dager før avreise. Skjer påmelding senere enn 14 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Påmeldinger er bindende. Vi tar aldri ut kunder fra lister uten de på forhånd har meldt avbud. Avbestillings-beskyttelse på kr 220,- pr person bør tegnes av den reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes ikke uansett avbestillingsårsak. Avbestil-lingsbeskyttelsen betales samtidig med depositum. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) bestillingen.

BESTILLINGENS OMFANG

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet under hver tur. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i reisearrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Tillegg for enkeltrom og høyere lugar-standard enn det som er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom bestillingen skal fravike programmet, eller omfatte tilleggsytelser, skal dette bekreftes skriftlig.

INFORMASJON TIL DEN REISENDE

Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mel-lom reisearrangøren og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren gjør den reisende spesielt oppmerksom på at den rei-sende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må være spesielt oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske, og må selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på. Reisearrangøren viser til at han i visse tilfeller har rett til å endre prisen, se pkt. om endringer i priser, ytelser m.v.

AVBESTILLING

Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

  1. Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise mot å betale et admini-strasjonsgebyr på kr 300,- pr person.
  2. Ved avbestilling f.o.m. 30 t.o.m. 15 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte forskudd.
  3. Ved avbestilling f.o.m. 14 t.o.m. 4 dager før avreise krever arrangøren 50% av reisens pris.
  4. Ved avbestilling f.o.m. 3 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer dis-ponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeld-ende prislister.

AVBESTILLING VED SYKDOM

Avbestillingsbeskyttelse på kr 220,- pr person, som vi anbefaler alle å tegne ved påmelding, gir rett til avbestilling dersom det før avreise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans hus-stand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjen-nomføre reisen. Forholdet må doku-menteres med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den norske Legeforening og Den norske Reisebransjeforening. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Ved oppfylling av denne betingelse får den reisende tilbakebetalt det inn-betalte turbeløp med fradrag av av-bestillingsbeskyttelsen på kr 220,- pr person og et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person.

ENDRING AV BESTILLING
Inntil 30 dager før avreise kan den rei-sende få forandret reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person pr endring. End-ringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling.

ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.

Arrangøren tar forbehold om pris-endring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. End-ring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En pris-økning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

DEN REISENDES PLIKTER

Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Våre reiseledere/ sjåfører har ikke kapasitet til å yte sær-skilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Dersom den rei-sende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er på-begynt, kan den reisende pålegges å selv bære omkostningene ved hjem-reisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde bestemmelsene som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker (reiseforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse). Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, så som f.eks. minibar, telefon o.l. Hvis dette ikke blir gjort opp underveis, og belastes oss, ser vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr 100,- pr ekstraregning.

Kontaktopplysninger
Det er ditt ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og

e-postadresse for utsendelse av reisedokumenter/bekreftelse. Risdal Touring AS fraskriver seg ansvar for ev. feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem p.g.a.feilnavn /mobiltelefonnummer/e-postadresse

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

  1. Hvis det ikke melder seg et tilstrek-kelig antall deltakere, d.v.s. et mini-mumsantall på 25 personer, vil vi ikke kunne gjennomføre reisen. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet og kortere og 20 dager før avreise på øvrige turer.
  2. Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennom-føre reisen. Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om av-lysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den rei-sende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. arrangørens egen feil eller forsømmelse.

MANGLER/KLAGEFRIST

Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, mat m.v. må fremsettes straks overfor reisearrangørens sjåfør, reiseleder eller representant på stedet. I motsatt fall taper kunden rett til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Kommentarer på innlev-erte spørreskjema eller lignende som leveres ut under turen, blir ikke regis-trert eller oppfattet som skriftlig klage.

TVISTER

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om for-ståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser, Post-boks 2924, Solli, 0230 OSLO – tlf.nr.: 22 54 60 02, innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas av-gjørelse inn for alminnelige domstoler. Kjøperen aksepterer Setesdal Herreds-rett som verneting. Et hvert søksmål mot arrangør eller byrå skal reguleres etter norsk lov. For øvrig vises til overenskomst mellom Den norske Reise-bransjeforening og Forbrukerom-budet. Risdal Touring AS har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET

Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet et trykt og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk eller eget brev til deltakerne, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved ufor-utsette hendelser. Vi må videre ta for-behold om endringer i priser og betingelser etter at programmet for turen er utarbeidet og eventuelle trykkfeil.

BETALINGS – OG AVBESTILLINGSREGLER


FOR FLYREISER ELLER KOMBINERT FLY; BUSS REISER

Vi ber Dere sjekke nøye at navnet Deres stemmer overens med det som står i passet. Det forholder seg nemlig slik, at man kan få problemer ved fly-innsjekkingen dersom flybilletten er utstedt til et annet navn enn hva der står i passet.

Dette må derfor stemme overens – og vi kommer selvsagt til å oppgi det navnet som vi har registrert hos oss, dersom vi da ikke hører annet fra Dere.

(Husk å sjekke om navnet er stavet riktig og ikke glem å oppgi eventuelle mellomnavn som står i passet)

Betaling:

Det sendes først faktura på depositum kr 2.000,- med 7 dagers forfall og totalbeløpet skal være betalt senest 1 mnd før avreisedato.

Det er bindende påmelding.

Avbestilling:

Ved avbestilling av turen refunderes forskuddet eks. et avbestillingsgebyr på kr 500,- pr person.

Ved avbestilling mellom 104 og 56 dager før avreise, beholder arrangøren det innbetalte forskuddet.

Ved avbestilling mellom 55 og 32 dager før avreise, refunderes 50% av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling fra 31 til 0 dager før avreise, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp.

Dersom du avbestiller turen, må dette gjøres på telefon 37 93 15 15 eller mail post@touring.no (på mail kun hvis det er god tid før avreise!)

Risdal Tourings betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i «alminnelige vilkår for pakkereiser» som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven,og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.


VERDT Å VITE

Her har vi samlet en del viktige momenter som er verdt å legge seg på minnet før og når du reiser på tur. Å reise, er å oppleve er det sagt av et klokt hode. Slik er det helt opplagt, men det gjelder å ta sine forholdsregler så turen blir en positiv opplevelse og slik at småting ikke blir til ergrelse. Vi anbefaler derfor at du leser nøye gjennom dette før du pakker kofferten. 

PASS / VISUM

Husk alltid å ha med legitimasjon med bilde, førerkort, bank kort etc. Vi anbefaler alltid å ta med pass på alle turer – det er den eneste gyldige dokumentasjon på hvem du er. På de turer som kommer innom land som krever pass og eventuelt visum ber vi deg sjekke i god tid på forhånd at du har de nødven-dige papirer i orden, og at du har gyldig pass for reiser utenom Norden. Opplysninger vedrørende pass og visum bygger på at kunden har norsk statsborgerskap. Utgifter til pass, visa o.l. inngår ikke i turens pris, og det er den reisendes ansvar at de nødvendige papirer er i orden før avreise. Per-soner med pass fra andre land må be om hjelp til å finne ut om det eksisterer andre regler for dem.

HOTELLER M.V.

Vi benytter hovedsaklig middel-klasse-/førsteklasseshoteller på våre reiser. Rommene kan variere i størrelse. På turene våre er det som regel inkludert halvpensjon, d.v.s. frokost og middag bestående av hovedrett og dessert. Hva som er konkret inkludert på hver tur, er nøye beskrevet i turprogrammene. Drikke til måltidene er ikke inkludert og må betales av hver enkelt. På enkelte hoteller i Europa må en være forberedt på at det serveres enklere frokost enn hva vi er vant til fra Norge.

BAGASJE PÅ NATT-SEILING MED BÅT

På turer hvor nattseiling inngår, anbefaler vi at du tar med deg en mindre bag/reiseveske innehold-ende toalettsaker, klesskift m.v. Hovedbagasjen kan du da la bli stående i bussen og du slipper å bære tung bagasje opp i båten og gjennom lange landganger.

RØYKING

Om bord i bussene er det røykfritt, men vi stopper underveis med jevne mellomrom – som regel hver andre time. På enkelte hoteller finnes det røykfrie rom, vennligst gi beskjed om du ønsker dette ved bestilling. Selv om slikt ønske formidles til oss, kan vi ikke garantere å fremskaffe dette på alle hoteller.

HITTEGODS

Det hender dessverre at ting glemmes underveis. Noe blir borte for alltid, mens andre ting kommer til rette. En viktig forutsetning for å få tilbake hittegods, er på forhånd å sørge for god merking med ad-resselapper m.v. Vi ber også våre reisende om å sjekke hotellrom o.s.v. godt før avreise videre. Ting som blir glemt er vi selvfølgelig behjelpelig med å etterlyse, men vi forbeholder oss retten til å belaste kunden med faktiske utgifter så som til f.eks. telefon og porto.

ENKELTROM ELLER 1/2 DOBBELTROM?

Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste for enkeltromstillegg. Det er mulig å bestille 1/2 dobbeltrom hvis det er 2 personer av samme kjønn på samme tur som ønsker å dele. Vennligst gi beskjed om det-te ved påmelding, men det er ikke arrangørens plikt å finne noen du kan dele med.

PLASSEN I BUSSEN

På våre inntegningsturer (ikke gruppeturer) vil sjåfør/reiseleder sørge for daglig plassbytte i bus-sen underveis. Det vil ikke være anledning til å reservere bestemte plasser i bussen. Deltakere som li-der av bilsyke anbefales å konsul-tere lege for et passende preparat.

LUGARER

På de aller fleste turer er seng i innvendig dobbeltlugar med dusj/ WC inkludert. Under hva som er inkludert, står dette nærmere bes-krevet i turprogrammene. Lugar-ene varierer noe avhengig av hvil-ken båt som benyttes. Lugarene ligger også på forskjellige dekk, men om ikke annet blir opplyst benytter vi utelukkende lugarer over bildekk. Stort sett kan du mot et tillegg i prisen bestille enkeltlugar. Om du reiser alene og ikke vil ha enkeltlugar, må du beregne og dele lugar sammen med en fremmed av samme kjønn.

TUR TIL EØS-/EU-LAND

Som en følge av EØS-avtalen har du ved et midlertidig opphold i et EØS-/EU-land rett til medisinsk behandling på linje med landets egne innbyggere på offentlig sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dersom et privat sykehus skulle være det nærmeste vil en selv bli økonomisk ansvarlig. Du må dokumentere din rett ved å fremlegge Europeisk helsetrygdkort. Blanketten må du hente på trygdekontoret før avreise, og den må også attes-teres der. Det tas forbehold om regelendringer. Trygdekontoret er rette instans for informasjon om de siste regler som gjelder til en-hver tid. Vær oppmerksom på at Europeisk Helsekort ikke dekker hjemtransport og utgifter til medisiner. Da må en i tillegg ha reiseforsikring.

MEDISINER

Den reisende må selv sørge for å ha med seg nødvendige medisiner under turen. Det gjelder også nød-vendige/anbefalte vaksiner før reisen starter.

TOLLREGLER

Tollpliktige varer som sigaretter, tobakk, alkoholholdige drikkevar-er o.l. som er kjøpt i utlandet, skal medbringes som håndbagasje gjennom tollen i Norge. Du kan ta med deg mer enn den tollfrie kvoten tilsier, men da må du gå på rød sone, oppgi ekstrakvoten og fortolle den. Reiselederen vil informere om hva du kan ta med deg og hvor mye.

DITT ANSVAR

Vi forutsetter at den enkelte del-taker på våre turer kan klare seg og sin bagasje selv, selv om selv-følgelig reiseleder og sjåfør er be-hjelpelig i den utstrekning som er mulig innenfor rammene av at de skal ta seg av opptil et halvt hun-dre mennesker på tur. Den enkelte må også kunne følge de instruk-sjoner som blir gitt med hensyn til fremmøte, avreisetider m.v. som blir gitt av reiseleder/sjåfør under turen eller som fremgår av tur-program, reisepapirer o.l. Om noen av forskjellige årsaker har behov for assistanse i forbindelse med gjennomføringen av reisen, må dette ordnes av den reisende selv. Dersom en reise ikke kan gjennomføres i.h.t. reiseopplegget som følge av forsinkelser og van-skeligheter forbundet med at den enkelte gjest ikke er i stand til å rette seg etter arrangørens bestem-melser og anvisninger, har arran-gøren rett til å avbryte reisen for denne gjesten. Arrangøren har i slike tilfeller intet økonomisk an-svar. Den som melder på en gjest, har ansvaret for at gjesten oppfyl-ler kravene.

FORSIKTIGHET

Husk at når du er på reise, kan du komme til, for deg, ukjente steder. Det er nettopp noe av poenget med å reise. Vær alltid varsom på ukjente steder og ta dine for-holdsregler. Gå aldri på steder det kan være utrygt å ferdes. Hånd-veske, lommebøker m.v. er ob-jekter tyver liker godt – tenk derfor på hvordan du oppbevarer penger, kredittkort, pass og andre verdisaker. Det er også lurt å være forsiktig med alkohol når man er på fremmede steder, spesielt om man er alene.

UK flag | German flag