Alminnelige vilkår for pakkereiser

Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Nedenstående “Alminnelige vilkår for Pakkereiser” er utarbeidet av Den norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeide med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.08.95, §2-1, d.v.s. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen på forhånd være tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Loven”) samt Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

PÅMELDING OG BETALING

Påmelding kan skje i reisebyråer og direkte hos arrangøren. Ved påmelding betaler den reisende et depositum på kr 1.000,- pr person. Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 14 dager før avreise. Skjer påmelding senere enn 14 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden disse reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende når depositum er betalt. Avbestillingsbeskyttelse på kr 220,- pr person bør tegnes av den reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes ikke uansett avbestillingsårsak. Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig med depositum. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) bestillingen.

BESTILLINGENS OMFANG

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet under hver tur. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i reisearrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Tillegg for enkeltrom og høyere lugarstandard enn det som er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom bestillingen skal fravike programmet, eller omfatte tilleggsytelser, skal dette bekreftes skriftlig.

INFORMASJON TIL DEN REISENDE

Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren gjør den reisende spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må være spesielt oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske, og må selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på. Reisearrangøren viser til at han i visse tilfeller har rett til å endre prisen, se pkt. om endringer i priser, ytelser m.v.

AVBESTILLING

Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

A. Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person.

B. Ved avbestilling f.o.m. 30 t.o.m. 15 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum.

C. Ved avbestilling f.o.m. 14 t.o.m. 4 dager før avreise krever arrangøren 50% av reisens pris.

D. Ved avbestilling f.o.m. 3 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.

AVBESTILLING VED SYKDOM

Avbestillingsbeskyttelse på kr 220,- pr person, som vi anbefaler alle å tegne ved påmelding, gir rett til avbestilling dersom det før avreise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Forholdet må dokumenteres med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den norske Legeforening og Den norske Reisebransjeforening. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Ved oppfylling av denne betingelse får den reisende tilbakebetalt det innbetalte turbeløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen på kr 220,- pr person og et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person.

ENDRING AV BESTILLING

Inntil 30 dager før avreise kan den reisende få forandret avreisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person pr endring. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling.

ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.

Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

DEN REISENDES PLIKTER

Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Våre reiseledere/ sjåfører har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges å selv bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde bestemmelsene som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker (reiseforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse). Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, så som f.eks. minibar, telefon o.l. Hvis dette ikke blir gjort opp underveis, og belastes oss, ser vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr 200,- pr ekstraregning.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

A. Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere, d.v.s. et minimumsantall på 25 personer, vil vi ikke kunne gjennomføre reisen. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet og kortere og 20 dager før avreise på øvrige turer.

B. Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. arrangørens egen feil eller forsømmelse.

MANGLER/KLAGEFRIST

Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, mat m.v. må fremsettes straks overfor reisearrangørens sjåfør, reiseleder eller representant på stedet. I motsatt fall taper kunden rett til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Kommentarer på innleverte spørreskjema eller lignende som leveres ut under turen, blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

TVISTER

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser, Postboks 2924, Solli, 0230 OSLO – tlf.nr.: 22 54 60 02, innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Kjøperen aksepterer Setesdal Herredsrett som verneting. Et hvert søksmål mot arrangør eller byrå skal reguleres etter norsk lov. For øvrig vises til overenskomst mellom Den norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet. Risdal Touring AS har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET

Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet et trykt og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk eller eget brev til deltakerene, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser. Vi må videre ta forbehold om endringer i priser og betingelser etter at programmet for turen er utarbeidet og eventuelle trykkfeil.