Reisevilkår

Alminnelige vilkår for buss pakkereiser – fly reiser, sports- og konsertarrangement

HUSK ALLTID PASS, SOM ER DET ENESTE GYLDIGE LEGITIMASJONS BEVIS. Vær oppmerksom på at passet ved reiser
utenfor Schengen/EU må være gyldig minst 6 måneder etter hjemkomst. Ved reiser innenfor, anbefales normalt 3 måneder.

Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Våre alminnelige vilkår
baserer seg på «Lov om pakkereiser» av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt «Alminnelige vilkår for pakkereiser»
utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldende fra 01.01.15.

PÅMELDING OG BETALING
Påmelding kan skje i reisebyråer og direkte hos arrangøren. Ved påmelding betaler den reisende et forskudd på kr 1.000,- pr person.
Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 6 uker før avreise. Skjer påmelding senere enn 6 uker før avreise, betales hele reisens
beløp. Påmeldinger regnes som bindende når bestillingen har nådd oss og er registrert hos oss. Vi tar aldri ut kunder fra lister uten at de
på forhånd har meldt avbud.

Ved påmelding til reiser som inkluderer fly betaler den reisende et forskudd på kr 3.000,- pr person.

Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) bestillingen.

BESTILLINGENS OMFANG
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet under hver tur. Ved
vurdering av hva som er avtalt, skal det tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i
reisearrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte
materiell. Tillegg for enkeltrom og høyere lugarstandard enn det som er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom bestillingen
skal fravike programmet, eller omfatte tilleggsytelser, skal dette bekreftes skriftlig.

SÆRSKILT VED FLYREISER
Ved påmelding til reiser som inkluderer fly, er det særskilt nøye at den reisende sjekker grundig at navnet skrevet i bekreftelsen fra
reisearrangøren stemmer overens med kundens eller kundenes navn slik det står skrevet/oppført i passet. Det er den reisendes plikt for
å unngå problemer ved innsjekking til og reise med fly. Enkelte flyselskap, land eller flyplasser og innsjekkingspersonell er svært nøye
på dette og aksepterer ikke innsjekking – og dermed ombordstigning – dersom navn ikke stemmer overens.

INFORMASJON TIL DEN REISENDE
Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og
den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren gjør den reisende spesielt
oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Har kunden
noen form for allergier må dette opplyses om ved påmelding. Vi anbefaler at når det gjelder gluten allergi bør kunden ha med seg
brød/knekkebrød for å være helt sikker. Selv om vi har gitt beskjed kan dette av og til være et problem. Reiseforsikrings informasjon må
kunden ta med og helsekort bør også være med på alle reiser. Medisiner som er nødvendige må enhver sørge for selv for å ha med,
eventuelt også en medisinliste om noe skulle skje. Reisende fra andre land enn Norge må være spesielt oppmerksom på at det kan
gjelde andre regler enn for nordmenn, og må selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på.
Reisearrangøren viser til at han i visse tilfeller har rett til å endre prisen, se pkt. om endringer i priser, ytelser m.v.

AVBESTILLING
Husk at det er bindende påmelding. Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:
A Ved avmelding av dagsturer mer enn 30 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person frem til
15 dager før avreise. Etter det gjelder samme avtale som punkt C og D.
Flerdagsturer: Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 500,- pr person. Og ved flyreiser
blir avbestillingsgebyret kr 500,- ved avbestilling mere enn 60 dager før avreise.
B. Ved avbestilling f.o.m. 30 t.o.m. 15 dager blir det et avbestillings gebyr på kr 1.000,- ¨
Ved flyreiser gjelder avbestilling f.o.m. 60 dager før avreise t.o.m. 30 dager før avreise blir det et avbestillings gebyr på kr 3.000,-
C. Ved avbestilling f.o.m. 14 t.o.m. 4 dager før avreise krever arrangøren 50% av reisens pris.
Ved flyreiser gjelder dette punkt ved avbestilling f.o.m. 29 dager t.o.m. 14 dager før avreise.
D. Ved avbestilling f.o.m. 3 dager før avreise eller ved flyreiser f.o.m. 13 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved
avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller flere i samme
reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å
ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.

AVBESTILLING VED SYKDOM
Vi anbefaler alle å tegne avbestillingsforsikring på egen hånd, alternativt betale reisen hos oss med kredittkort eller annet som inkluderer
fri avbestilling ved sykdom.

Forholdet må dokumenteres med legeattest.

Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Risdal Touring AS vil da umiddelbart
utstede en bekreftelse på avbestillingsreglene og dokumentere hva som er, og eventuelt skal betales i tillegg, slik at dette kan danne
grunnlag for et refusjonskrav overfor forsikringsselskapet til den forsikrede (påmeldte).

Avbestilling må umiddelbart og uten ugrunnet opphold gjøres ved å kontakte Risdal Touring AS på ( 37 93 15 15 (eventuelt vakttelefon
( 400 18 220) – eller dersom avreise ligger et stykke frem i tid, ved å sende email til: post@touring.no

Det er kunden som avbestiller sin plikt å kunne dokumentere at avbestilling faktisk er skjedd dersom avbestilling gjøres.

SÆRSKILTE AVBESTILLINGSREGLER VED SPORTSARRANGEMENT ELLER KONSERTBILLETTER
Dersom reisen som kjøpes fra reisearrangøren inkluderer inngangsbilletter til sportsarrangementer, konserter, show m.v. belastes
uansett og uten unntak billettens verdi pluss gjeldende avbestillingsgebyr – ved avbestilling av reisen, uansett avbestillingsårsak og tidspunkt for avbestilling
etter at den først er registrert og mottatt hos reisearrangør, jfr. punkt AVBESTILLING ovenfor. Dersom værforhold, innstilling av ferjer
m.v. innebærer at reisearrangøren ikke kan oppfylle sin del av den inngåtte avtale – gir ikke dette den påmeldte krav på refusjon av
billettkostnaden under dette punkt. Faktura på hele reisens pris sendes ved påmelding.

ENDRING AV BESTILLING
Inntil 30 dager før avreise kan den reisende få forandret reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 500,- pr person
pr endring. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling.

ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.
Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende
omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før
avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader.

DEN REISENDES PLIKTER
Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre
slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen
hånd. Våre reiseledere/ sjåfører har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må
i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Den reisende plikter å rette seg etter sjåfør og/eller reiseleders
anvisninger og å følge de instruksjoner som er nødvendige for reisens gjennomføring.

Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve
tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges å selv bære omkostningene ved
hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet
ved ikke å overholde bestemmelsene som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for nødvendige papirer for reisen (pass, visum,
attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker (reiseforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse). Videre plikter den reisende å gjøre opp
for ekstraregninger som pådras underveis, så som f.eks. minibar, telefon o.l. Hvis dette ikke blir gjort opp underveis, og belastes oss, ser
vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr 200,- pr ekstraregning.

KONTAKTOPPLYSNINGER
Det er den reisendes plikt, eller den som melder den reisende på til turen, å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse
for utsendelse av reisedokumenter/bekreftelse. Risdal Touring AS fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i reisedokumenter der ikke
reisebekreftelsen når frem grunnet feil i disse opplysningene.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN
A. Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere, d.v.s. et minimumsantall på 25 personer, vil vi ikke kunne gjennomføre
reisen. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet og kortere og 20 dager før avreise på øvrige
turer.
B. Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand,
naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre
reisen. Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full
tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap begrunnet i
arrangørens egen feil eller forsømmelse.

MANGLER/KLAGEFRIST
Klage over mangler ved reisen må fremsettes straks overfor reisearrangørens sjåfør, reiseleder eller representant på stedet. I motsatt
fall taper kunden rett til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 14 dager etter hjemkomst med
mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Kommentarer på innleverte spørreskjema eller lignende som leveres ut
under turen, blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

Generell informasjon hos Forbrukerrådet omkring klage på reiser: https://www.forbrukerradet.no/forside/reise/pakkereise/misfornoydmed-pakkereise-eller-sammensatt-reise/

TVISTER
Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår for øvrig,
og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Pakkereisenemda – https://reiselivsforum.no/web/home/
senest 4 uker etter at endelig svar fra reisearrangøren foreligger og reisearrangøren har opplyst om denne frist.

Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Verneting følger av
reisearrangørs forretningsadresse i Evje og Hornnes kommune og kjøper av pakkereisen aksepterer dette. Et hvert søksmål mot
arrangør eller byrå skal reguleres etter norsk lov. For øvrig vises til overenskomst mellom Virke Reise Utland og Forbrukerombudet.

Risdal Touring AS har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET
Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet et trykt og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk eller
eget brev til deltakerne, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser. Vi må videre ta forbehold om
endringer i priser og betingelser etter at programmet for turen er utarbeidet og eventuelle trykkfeil.

RISDAL TOURING AS
Transportvegen 17
4735 EVJE

Tlf.nr.: 37 93 15 15
nød.nr.: 400 18 220

post@touring.no | www.touring.no

Foretaksregisteret:
NO 980 581 985

 

UK flag | German flag